لوگو دکتر آس با سجاد عارفی نیا مرجع ورزش ایران، مبتکر بیزینس هوش مصنوعی خدمات ورزشی با ارائه برنامه تمرین تغذیه مکمل مربی باشگاه

" عنوان دکتر آس"

نمونه برنامه های پیاده روی Sample Walking Programs

" چکیده مقاله دکتر آس"

با آزمون و تست پیاده روی راکپورت بر اساس امتیاز خود می توانید از نمونه برنامه های پیاده روی سجاد عارفی نیا استفاده کنید تست راکپورت با تجویز برنامه پیاده روی بر اساس میزان امتیازی که از تست می گیرید. دقت کنید تست باید به درستی انجام شود و بر اساس امتیاز برنامه رنگی پیشنهاد می شود!

نویسنده و محقق : سجاد عارفی نیا

مرجع ورزش ایران مرکز خدمات ورزشی ایران دکتر آس با سجاد عارفی نیا

فهرست مطالب

درآمدزایی در دکتر آس مرجع ورزش ایران سریعترین راه :

نمونه برنامه های پیاده روی Sample Walking Programs

" شرح دکتر آس"

نمونه برنامه های پیاده روی Sample Walking Programs

برای نمایش کامل جدول در موبایل : صفحه موبایل را افقی کنید.

* مسافت روزانه یا مسافت در هر جلسه.

برنامه آبی رنگ Blue

در پایان برنامه پیاده روی ۲۰ هفته ای، برای ایجاد برنامه جدید دوباره تست راکپورت را انجام دهید کلیک.

برنامه سبز رنگ

هفته ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰
مایل * ۱ ۱.۲۵ ۱.۲۵ ۱.۵ ۱.۵ ۱.۵ ۱.۷۵ ۱.۷۵ ۲ ۲ ۲ ۲.۲۵ ۲.۲۵ ۲.۵ ۲.۵ ۲.۵ ۲.۷۵ ۲.۷۵ ۳ ۳
MPH 3 3 3.25 3.25 3.25 3.5 3.5 3.5 3.5 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 4 4 4 4 4 4
کیلومتر * ۱.۶ ۲ ۲ ۲.۴ ۲.۴ ۲.۴ ۲.۸ ۲.۸ ۳.۲ ۳.۲ ۳.۲ ۳.۶ ۳.۶ ۴ ۴ ۴ ۴.۴ ۴.۴ ۴.۸ ۴.۸
KMPH 4.8 4.8 5.2 5.2 5.2 5.6 5.6 5.6 5.6 6 6 6 6 6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
HR (% حداکثر) ۶۰ ۶۰ ۶۰ ۶۰ ۶۰ ۶۵ ۶۵ ۶۵ ۶۵ ۷۰ ۷۰ ۷۰ ۷۰ ۷۰ ۷۵ ۷۵ ۷۵ ۷۵ ۷۵ ۷۵
در پایان برنامه پیاده روی ۲۰ هفته ای، برای ایجاد برنامه جدید، دوباره تست راکپورت را انجام دهید کلیک.

برنامه زرد رنگ Yellow

هفته ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰
مایل * ۱.۵ ۱.۷۵ ۱.۷۵ ۲ ۲ ۲ ۲.۲۵ ۲.۲۵ ۲.۵ ۲.۵ ۲.۵ ۲.۷۵ ۲.۷۵ ۳ ۳ ۳ ۳.۲۵ ۳.۲۵ ۳.۵ ۳.۵
MPH 3 3 3.25 3.25 3.25 3.5 3.5 3.5 3.5 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 4 4 4 4 4 4
کیلومتر * ۲.۴ ۲.۸ ۲.۸ ۳.۲ ۳.۲ ۳.۲ ۳.۶ ۳.۶ ۴ ۴ ۴ ۴.۴ ۴.۴ ۴.۸ ۴.۸ ۴.۸ ۵.۲ ۵.۲ ۵.۶ ۵.۶
KMPH 4.8 4.8 5.2 5.2 5.2 5.6 5.6 5.6 5.6 6 6 6 6 6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
HR (% حداکثر) ۶۵ ۶۵ ۶۵ ۶۵ ۶۵ ۷۰ ۷۰ ۷۰ ۷۰ ۷۰ ۷۰ ۷۰ ۷۰ ۷۰ ۷۵ ۷۵ ۷۵ ۷۵ ۷۵ ۷۵
در پایان برنامه ۲۰ هفته ای پیاده روی، برای ایجاد برنامه جدید یا حفظ فاصله و سرعت، دوباره تست راکپورت را انجام دهید کلیک.

برنامه نارنجی رنگ Orange

هفته ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰
مایل * ۲ ۲.۲۵ ۲.۲۵ ۲.۵ ۲.۷۵ ۲.۷۵ ۲.۷۵ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳.۲۵ ۳.۲۵ ۳.۲۵ ۳.۵ ۳.۵ ۳.۵ ۳.۵ ۳.۵
MPH 3 3 3.25 3.25 3.25 3.5 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4 4 4.25 4.25 4.25 4.5 4.5 4.5
کیلومتر * ۳.۲ ۳.۶ ۳.۶ ۴ ۴.۴ ۴.۴ ۴.۴ ۴.۸ ۴.۸ ۴.۸ ۴.۸ ۴.۸ ۵.۲ ۵.۲ ۵.۲ ۵.۴ ۵.۴ ۵.۴ ۵.۴ ۵.۴
KMPH 4.8 4.8 5.2 5.2 5.2 5.6 5.6 5.6 6 6 6.4 6.4 6.4 6.4 6.8 6.8 6.8 7.2 7.2 7.2
HR (% حداکثر) ۷۰ ۷۰ ۷۰ ۷۰ ۷۰ ۷۰ ۷۰ ۷۰ ۷۰ ۷۰ ۷۵ ۷۵ ۷۵ ۷۵ ۷۵ ۷۵ ۷۵ ۸۰ ۸۰ ۸۰
در پایان برنامه ۲۰ هفته ای پیاده روی فاصله و سرعت را حفظ کنید.

برنامه بنفش رنگ Purple

هفته ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰
مایل * ۲.۵ ۲.۷۵ ۳ ۳ ۳.۲۵ ۳.۲۵ ۳.۵ ۳.۷۵ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
MPH 3.5 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
شیب/وزن + + + + + +
کیلومتر * ۴ ۴.۴ ۴.۸ ۴.۸ ۵.۲ ۵.۲ ۵.۶ ۶ ۶.۴ ۶.۴ ۶.۴ ۶.۴ ۶.۴ ۶.۴ ۶.۴ ۶.۴ ۶.۴ ۶.۴ ۶.۴ ۶.۴
KMPH 5.6 5.6 5.6 6 6 6.4 6.4 6.4 6.4 6.8 6.8 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
HR (% حداکثر) ۷۰ ۷۰ ۷۰ ۷۰ ۷۰ ۷۵ ۷۵ ۷۵ ۷۵ ۷۵ ۷۵ ۷۵ ۷۵ ۷۵ ۸۰ ۸۰ ۸۰ ۸۰ ۸۰ ۸۰
در پایان برنامه ۲۰ هفته ای پیاده روی فاصله و سرعت را حفظ کنید.
هفته ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰
مایل * ۳ ۳.۲۵ ۳.۵ ۳.۵ ۳.۷۵ ۳.۷۵ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
MPH 4 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
شیب/وزن + + + + + + + ++ ++ ++ ++ ++ ++
کیلومتر * ۴.۸ ۵.۲ ۵.۶ ۵.۶ ۶ ۶ ۶.۴ ۶.۴ ۶.۴ ۶.۴ ۶.۴ ۶.۴ ۶.۴ ۶.۴ ۶.۴ ۶.۴ ۶.۴ ۶.۴ ۶.۴ ۶.۴
KMPH 6.4 6.4 6.4 6.8 6.8 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
HR (% حداکثر) ۷۰ ۷۰ ۷۰ ۷۰ ۷۰ ۷۵ ۷۵ ۷۵ ۷۵ ۷۵ ۷۵ ۷۵ ۷۵ ۷۵ ۸۰ ۸۰ ۸۰ ۸۰ ۸۰ ۸۰

رفرنسهای نمونه برنامه های پیاده روی Sample Walking Programs

*  روش استفاده از برنامه های پیاده روی بر اساس امتیاز تست پیاده روی راکپورت کلیک

نمونه برنامه های پیاده روی Sample Walking Programs

ویتامین سی Vitamin C

21 اولین ستاره از چپ مرسی

" دسته های این مقاله"

" تگ های این مقاله"

" نظرات در دکتر آس "

از نگاه خودت و با علم و تجربه خودت مقاله رو با نظر و تحلیل کامل کن ...

نمونه برنامه های پیاده روی Sample Walking Programs

نظر شما برای دکتر آس مهم است ..

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سجاد عارفی نیا
سجاد عارفی نیا insta: sajad.arefinia

نظر شما برای دکتر آس مهم هست، با من سجاد عارفی نیا در رشد ورزش علمی و عملی کشورمان ایران سهیم باش. به تمام نظرات خودم پاسخ میدم. خودت رو در مقاله ثبت کن! بعد از ثبت نظر توسط شما، بهترین نظر و تحلیل تکمیل کننده در هر مقاله انتخاب خواهد شد، و تصویر و نام شما مانند همین قسمت در مقاله به عنوان همکار قرار داده می شود.

ثبت دیدگاه شما برای دکتر آس مهم است

بررسی و پاسخ توسط سجاد عارفی نیا

در دکتر آس کسب و کار ورزشی رو رشد بده: برند ثبت کن، آگهی بذار، رویداد معرفی کن، برنامه بفروش و ...

more insights

" مقالات مرتبط و تازه دکتر آس "

هدف دکتر آس در بخش مقالات ارائه خاصترین مطالب آموزشی برای رشد علمی و عملی علاقمندان به ورزش است.

ماشین حساب ضربان قلب هدف
ماشین حساب ضربان قلب هدف
ماشین حساب ضربان قلب
ماشین حساب ضربان قلب
ماشین حساب آستانه بی هوازی
ماشین حساب آستانه بی هوازی
ماشین حساب کالری سوزی الپتیکال
ماشین حساب کالری سوزی الپتیکال
ماشین حساب کالری سوزی دویدن
ماشین حساب کالری سوزی دویدن
ماشین حساب کالری سوزی تردمیل
ماشین حساب کالری سوزی تردمیل
ماشین حساب کالری سوزی پیاده روی
ماشین حساب کالری سوزی پیاده روی
ماشین حساب کالری سوزی پله
ماشین حساب کالری سوزی پله
ماشین حساب کالری سوزی شنا
ماشین حساب کالری سوزی شنا
ماشین حساب کالری سوزی سونا
ماشین حساب کالری سوزی سونا
ماشین حساب افزایش وزن
ماشین حساب افزایش وزن
ماشین حساب کاهش وزن
ماشین حساب کاهش وزن
ماشین حساب MET برای ۳۹ فعالیت ورزشی
ماشین حساب MET برای ۳۹ فعالیت ورزشی
ماشین حساب حداکثر اکسیژن مصرفی دونده VO2 Max Runners
ماشین حساب حداکثر اکسیژن مصرفی دونده VO2 Max Runners
ماشین حساب یک تکرار بیشینه
ماشین حساب یک تکرار بیشینه
ماشین حساب کالری طناب زدن
ماشین حساب کالری طناب زدن
ماشین حساب کالری پیاده روی
ماشین حساب کالری پیاده روی
ماشین حساب زون چربی سوزی
ماشین حساب زون چربی سوزی
ماشین حساب بروس پروتکل METs
ماشین حساب بروس پروتکل METs
ماشین حساب مصرف کالری برپی
ماشین حساب مصرف کالری برپی

مرجع تمرین و حرکت

دانش نامه تمرین و حرکات ورزشی با آنالیز و آموزش

تمرینات با وزنه | تمرینات بدون وزنه | مرجع تمرینات

مرجع برنامه‌های تمرینی

تجویز و آموزش برنامه نویسی رشته‌های ورزشی برای اهداف مختلف

انتخاب دوره برنامه | مرجع برنامه تمرین | نمونه برنامه‌ها | الگوها و سیستمها

مرجع تغذیه مکمل رژیم

کاملترین مرجع مکمل و تغذیه به زبان فارسی با آموزش برنامه‌های غذایی

مرجع تغذیه و مکمل | دانش نامه مکمل | رژیم غذایی و تعذیه

مرجع مربیگری

آموزش مربیگری از مبتدی تا حرفه ای

راهنمایی‌ها | آسیب شناسی | روانشناسی

رشته‌های ورزشی

آشنایی و تحلیل رشته های مختلف ورزشی

بادی بیلدینگ | کراس فیت

ماشین حساب‌های ورزشی

پیشرفته و کارامد با آنالیز آنی تست‌های ورزشی سجاد عارفی نیا

آزمونهای ورزشی | ماشین حساباپلیکیشن

چالش رکورد جایزه

بنچ مارک و ثبت رکورد با امکان درآمدزایی و جایزه

بنچ مارک | رکورد

موزیک ورزشی

موزیک های ورزشی استاندارد با قابلیت دانلود و پخش

Layer 1
Top
خیریه ورزشی دکتر آس

کمک به نیازمندان ورزشی